Hoppa till huvudinnehåll
Vandrare vid Haväng i soluppgång

Nationellt ramverk för vandringsleder

Om projektet

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. För att driva arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk pågår ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. Detta innebär ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans, och när genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras. 

Även en rad nationella aktörer och organisationer knyts på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

Loggor Tillväxtverket och Jordbruksverket

Målgrupper för projektet

Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Projektet, som pågår under tre år, finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

två personer vandrar i skogen

Projektets arbetsgrupp

Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. 

Två personer står vid ett vattendrag och tittar ut över skog

Styr- och referensgrupp

Till projektet knyts en referensgrupp, som syftar till att förstärka sakkunskap och nätverk. Gruppen ska tillsammans med arbetsgruppen ta fram förslag och bidra till implementeringen av arbetet. I referensgruppen finns representanter från följande organisationer:

  • Svenska turistföreningen (STF)
  • Naturturismföretagarna
  • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
  • Svenska kyrkan
  • Lantmäteriet
  • Länsstyrelserna
  • Ledhuvudmän från de större lederna, Bergslagsleden och Skåneleden
  • Isälvsleden
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Naturvårdsverket

Det finns även en styrgrupp, som har ansvar för att rätt beslut fattas inom projektet. Styrgruppen ska även skapa förutsättningar för realisering och öppna dörrar till rätt kontakter. 

två personer går på en grusväg vid ett vetefält

Hållbarheten är i fokus

Hållbarhetsaspekterna är helt centrala i projektet Nationellt Ramverk för Vandringsleder.

Miljön - naturen - är själva förutsättningen för både friluftsliv och naturturism. 

Grunden för både hållbar natur- & kulturturism och friluftsliv bygger på att vi på allvar tänker nytt. Vi utgår ifrån Rockströms tårta för att förklara hur vi tänker.